• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Šlicovani kanali su vrlo pogodni za izvo đenje i po laganje nadzidnih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Omo gućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvo đenje instalacija-o žičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektro vo da. Omo gućavaju do bru pregledno st i daju instalaciji do bar estetski izgled. Stabilno g su o blika i veo ma o tpo rni na dejstvo hemikalija. Po go dni su za mo ntažu na sve po dlo ge, horizontalno i vertikalno. Bo čne strane kanala za o žičavanje su izrezane (šlico vane) što o mo gućava lako grananje električnih vo do va i njiho vo pričvršćivanje na različite elemente. Veličina o tvo ra reguliše se o dstranjivanjem jedno g ili više grebena na bo čnim stranicama kanala. Kanali su izrađeni   o d   tvrdo g  samo gasivo g   PVC-a   temperaturno   po sto jano g do temperature o d 70C. Standardno ih proizvodimo u beloj i sivoj boji, ali po želji kupca se mogu raditi i u svim drugim bojama.

Kodni broj beli Kodni broj sivi A x B mm Dužina mm Pakovanje kom Težina kg/kom
5063040 5063041 30 x 40 2000 25 0,60
50603060 5063061 30 x 60 2000 20 0,70
5064040 5064041 40 x 40 2000 20 0,65
5064060 5064061 40 x 60 2000 20 0,90
5066040 5066041 60 x 40 2000 20 0,88
5066060 5066061 60 x 60 2000 16 1,14
5066120 5066121 60 x 120 2000 10 1,92

09-309-4