• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Presek ulaznog provodnika je od 4 do 35mm², a presek odvodnog provodnika je takodje od 4 do 35mm².

Kodni broj Tip                                            Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
5000167 FRS 25-35/1 4-6-10-16-25-35 mm² 4-6-10-16-25-35 mm² 75 6.5
5000168 FRS 25-35/2 4-6-10-16-25-35 mm² 4-6-10-16-25-35 mm² 75 13
5000170 FRS 25-35/4 4-6-10-16-25-35 mm² 4-6-10-16-25-35 mm² 75 26

 

STRUJNA REDNA MODULARNA STEZALJKA FRS