• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Maksimalni presek ulaznog provodnika je 35 mm², a maksimalni presek šest izlaznih provodnika je 16 mm².

Kodni broj Tip                                        Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
5000178 FRS 16-35/6x(4-16 16-25-35mm2 6x(4-6-10-16) mm2 30 25

STRUJNA REDNA STEZALJKA FRS ŠESTOPOLNA 16-35/6x(4-16)