• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Prihvatanje pro vo dnika je preko vijka M8 za maksimalni presek provodnika od 95 mm². Maksimalni presek šest izlaznih provodnika je 16 mm².

Kodni broj Tip Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika Pakovanje kom Masa kg/100kom
50000176 FRS 95/6x(4-16) 10-16-25-35-50-70-95 mm2 6x(4-6-10-16) mm2 20 30

 

05-3