• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Ko risti   se   za   zaštitu   električnih   mreža   o d   kratko g spo ja i preo pterećenja. Previđen je za mo ntažu na šinu širine 35 mm, i za maksimalnu struju do 50 A. Upotrebljavaju se cilindrični osigurači 14x51mm za struje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 ili 50 A. Kućište je ko nstruisano tako da je mo guće plo mbiranje u uključeno m i isključeno m stanju, sa ili bez topljivog umetka. Priključni i o dvojni provodnici se priključuju bez vijačnog spajanja u opsegu od 1,5 do 35 mm².

 

  • Dimenzija: 81x112x102 mm RASTAVNI OSIGURAČKI TROPOLNI DRIŠER 50 A (∅14x51)
  • Težina: 33 kg/100 kom
  • Kodni broj: 5400250