RUČNA MEHANIČKA PRESA FRP-300 C

 

Ova presa je nastala na temelju usavr§avanja FEMAN-ovlh I’OCnlh mehanl kih presa take da danas vafi za najbolju ru nu mehanl ku presu. Glava prese je okretna za 260″ to omogueava presovanje u svim polo ajima. Ruace su teleskopske,izvlafe sa od 600-800 mm i znatno u zavisnosti od du!ine poluga smanjuju silu kojom bi trebao da deluje manter na rucice prilikom presovanja. Rueice se izvlaee kada se radi sa veclm preseclma, za presovanje manjlh preseka dovoljna je i standardna du!lna ru lca.

Presa i umeci za presovanje su sme teni u odgovarajuCi limeni kofer.

 

  • Dužina: 510 mmRUČNA MEHANIČKA PRESA FRP-300 C
  • Tažina: 3,04 kg
  • Kodni broj:1800299

 

RUČNA MEHANIČKA PRESA FRP-300 C

 

Kodni broj Naziv kompleta
1800305 Limeni kofer za presu FRP-300 C i umetke
1800301 Komplet FRP-300 C K1 ( sa presom FRP-300 i umecima Al, Cu, i za zarezne spojnice)
1800302 Komplet FRP-300 C K2 ( sa presom FRP-300 C koferom i umecima Al 16-240, Cu 10-300 )
1800303 Komplet FRP-300 C K3 ( sa presom FRP-300 C  koferom i umecima za Al )
1800304 Komplet FRP-300 C K4 ( sa presom FRP-300 C  koferom i umecima za Cu )
      UMECI ZA PRESU FRP-300
 Presek provodnika mm²  Kodni broj umetka za Cu pribor  Kodni broj umetka za Al pribor  Kodni broj umetka za zarezne spojnice  Kodni broj umetka oblikovanje sekt. kabla Kodni broj umetka za FID  čaure
 10  1800310   –   –  1801901  1800325
 16  1800311  1800341  1800361  1801902  1800325
 25  1800312  1800342  1800362  1801903  1800325
 35  1800313  1800343  1800363  1801904  1800325
 50  1800314  1800344  1800364  1801905  1800327
 70  4800315  1800345  1800365  1801906  1800327
 95  1800316  1800346  1800366  1801907  –
 120  1800317  1800347   –  1801908  –
 150  1800318  1800348   –  1801909  –
 185  1800319  1800349  –  1801910  –
 240  1800320  1800350   –  1801911  –
 300  1800321   –   –  1801912  –

 

2015 © Feman doo