• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Napomena: Predviđeni su za mo ntažu tabli za bro jila dimenzije 190×308 mm

MODULARNO POLIESTERSKI ORMANI ZA ZGRADE SA VISE STANOVA

Kodni broj Naziv Tip Dimenzija (mm) Stepen zaštite
5082 110 Uzidni-Zidni MO9-UZ 600x1995x2 35 IP
5082 122 Uzidni-Zidni MO12-UZ 920x1995x2 35 IP
5082 182 Uzidni-Zidni MRO18-UZ 1200x1995x235 IP
5082 212 Uzidni-Zidni MRO21-UZ 1520x1995x235 IP
5082 272 Uzidni-Zidni MRO27-UZ 1800x1995x235 IP
5082 302 Uzidni-Zidni MRO30-UZ 2120x1995x235 IP

Modularne višenamenske ormane izrađujemo od presovanog negorivog po liestera o jačano g staklenim vlaknima. Otpo rni su na udare, savijanje i imaju veliku dijalektričnu čvrsto ću. Otporni su na atmosferske uticaje, kao i UV zračenje. Pružaju veoma dobru mehaničku i električnu zaštitu. Spadaju u visoko izolacione ormane. Dodavanjem dihtung gume na vratima, prozorima i drugim o tvorima postiže se visok stepen zaptivenosti – IP 54. Zbog svojih tehničkih karakteristika mogu se koristiti u vlažnim prostorijama, sredinama gde je veliko prisustvo kiselina i prašine. Ko rišćenje je jedno stavno i bez dodatnog o državanja, otporan je na visoke i niske temperature. Veoma laka i jednostavna montaža i ugradnja. U skladu sa evropskim standardima i normama razvili smo širok program opreme za ormane. prateće ugradne U zavisno sti o d želje kupca izrađujemo ih u raznim varijantama, a mo žemo ih ispo ručiti u ko mpaktno j celini ili u delo vima. Ovakve modularne ormane izrađujemo u širimana 32 0 i 600 mm i visinama 2 50, 370, 665 i 1055 mm.