• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Maksimalni presek dva ulazna provodnika je 35 mm², a maksimalni presek dva puta po dva izlazna provodnika je 16 mm².

Kodni broj Tip                                        Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
5000180 FRS-D 16-35/2 x(4-16) 2x(16-25-35)mm2 2x(2x(4-6-10-16)) mm2 30 18

STRUJNA REDNA STEZALJKA FRS-D DVOPOLNA 16-35/2x(4-16)