• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

MRO2/H 500x380x160 TEHNICKE KARAKTERISTIKE MERNO – RAZVODNOG ORMANA

Description

Višenamenski univerzalni o rman izrađujemo u više varijanti, za mo ntažu na stub, na zid, na mašinama i u zidu. Mo gu se ko ristiti kao merni, merno -ko mandni za uličnu rasvetu, razvo dni, ko mandni o rmani za auto matiku u po go nima itd.

Tehnički o pis:

Orman izrađijemo o d preso vano g nego rivo g po liestera o jačano g staklenim vlaknima. Otpo ran na udare, savijanje i ima veliku dielektičnu čvrsto ću 2 4kV/mm. Otpo ran je na atmo sferske uticaje, kao i na i UV zračenje. Ne pro uzro kuje štetna dejstva na žive o rganizme i čo veko vu o ko linu. Pruža veo ma do bru mehaničku i električnu zaštitu. Ko rišćenje je jedno stavno i bez do datno g o državanja, o tpo ran je na viso ke temperature. Spada u viso ko izo lacio ne o rmane. Do davanjem dihtung gume na vratima, pro zo rima i drugim o tvo rima, po stiže se viso k stepen zaptiveno sti – IP 54. Zbo g svo jih tehničkih karakteristika mo gu se ko ristiti u vlažnim pro sto rijama i u sredinama gde je prisustvo kiselina. U skladu sa evro pskim standardima i no rmama razvili smo širo k pro gram prateće ugradne o preme za ormane.

31-1

Kodni broj Tip Način ugradnje Težina (kg) Dimenzije mm Stepen zaštite
5080320 MRO2/N-S Stubni 5,00 500x380x160 IP 54
5080321 MRO2/N-ZU Zidni-Uzidni 4,90 500x380x160 IP 54