• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

Koristi se za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i odpornost na zagrevanje 110°C bez deformisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Prihvatanje pro vo dnika je preko vijka M8 za maksimalni presek provodnika od 95 mm². Maksimalni presek četiri izlazna pro vo dnika je 6 mm².

Kodni broj Tip                                         Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
50000174 FRS 95/6x(1.5-16) 6-10-16-25-35-50-70-95 mm2 4x(1,5-2,5-4-6) mm2 20 23

 

STRUJNA REDNA STEZALJKA FRS CETVOROPOLNA 95/4x(1,5-6)