• Početna
  • Katalozi
  • Kvalitet pre svega
  • Aktuelnosti
  • Kontakt

 

Koristi se za šemiranje mernih i razvo dnih o rmana. Kućište je izrađeno o d viso ko kvalitetnih uvo znih plastičnih masa, samo gasivo sti V-0 i o dpo rno st na zagrevanje 110°C bez defo rmisanja. Ko ntakti su izrađeni o d mesinganih pro fila ko ji o mo gućavaju isto vremeno spajanje bakra i aluminijuma.

Kućište stezaljke je tako ko nstruisano da se mo že nizati na sve vrste po sto jećih šina i mo že se spajati jedno sa drugim. Stezna spo so bno st do vo dnih i o dvo dnih pro vo dnika je o d 4 mm do 16 mm .

Po želji kupaca stezaljke ispo ručujemo sa i bez pro vidno g po klo pca za blo mbiranje.

 

STRUJNA REDNA STEZALJKA FRS 4-16/4

 

Kodni broj Tip                                            Stezna sposobnost dovodnog provodnika Steza sposobnost odvodnog provodnika                          Pakovanje kom Masa kg/100kom
5000181 FRS 4-16/4 4x(4-6-10-16) mm² 4x(4-6-10-16) mm² 75 13.5
5000185 FRSP 4-16/4 4x(4-6-10-16) mm² 4x(4-6-10-16) mm² 75 15